OUR GAMES

01 / RICH

We aim to create engaging and content rich games. Where a player can dive in and explore our worlds without any limits.

02 / ENJOYABLE

It is our duty as a games developer to deliver enjoyable experiences. We try our best to make our games as fun to play as possible.

03 / STUNNING

We pride ourselves for the quality we deliver. We want our games to look stunning. We put extra effort towards the art and optimization for our games to look stunning.

 
 

MEET SORO GAMES

OUR STORY

We are a group of friends that have been working together for almost a decade now. We left our daily jobs to pursue our dreams of creating great games.

OUR VISION

Our main goal is to create games people will love and talk about. There's nothing better than seeing smiles on peoples faces when they're enjoying your creation.

OUR TECHNOLOGY

We use cutting edge technology and software, among many, our main tool is Unreal Engine 4. Many AAA studios use the very same engine that's been used to create games such as Gears of War, Fortnite, Final Fantasy 7 Remake or Tekken 7.

 

INVESTORS

Warszawa, dn. 16.08.2021

Szanowni Państwo,

 

Działając jako Prezes Zarządu spółki  Soro Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402 § 1 k.s.h. oraz  § 11 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuję Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „Zgromadzenie”) na dzień 8 września 2021 roku, godz. 1200 w lokalu Kancelarii Notarialnej Bartosza Walendy przy ul. Dzielnej 72 lok. 43 w Warszawie (01-029), z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.

  4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

  5. Podjęcie uchwał w sprawach:

    1. zmiany Statutu Spółki.

    2. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

  6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

„Wezwanie akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji.

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Soro Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Warszawie (00-180) pod adresem ul. Miła 2, NIP: 5252834486, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000858202 (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 102000,00 zł, kapitał wpłacony: 102000,00 zł, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz pierwszy, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Dokumenty akcji należy składać pod adresem siedziby Spółki w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 17:00.”

 

OUR PARTNERS

autodesk-logo.png
epic games logo.png
microsoft logo.webp
logo pwl.png
quixel logo.png
Nvidia_logo.png
 

GET IN TOUCH

We would like to hear from you

Thanks for the contact !